مبانی نظری نقد فرمالیستی معماری

جلسه‌ی سوم: سابقه‌ی فرم و فرمالیسم در نقد و نظریه‌ی معماری (۲)

مبانی نظری نقد فرمالیستی معماری

جلسه‌ی دوم: سابقه‌ی فرم و فرمالیسم در نقد و نظریه‌ی معماری (۱)

مبانی نظری نقد فرمالیستی معماری

جلسه‌ی چهارم: فرمالیسم روسی، مفاهیم اصلی و دگرگونی‌ها (۱)

اقتصاد سیاسی فساد شهری

نشست ریشه‌های فساد شهری

فساد قانونی در مدیریت شهری

نشست ریشه‌های فساد شهری

گل و مرغ در باغ ایرانی

از مجموعه هم‌اندیشی‌های تاریخ و تئوری معماری و هنر

دراماتورژی و معماری

از مجموعه هم‌اندیشی‌های تاریخ و تئوری معماری و هنر

شهر مناسب، شهری قابل دسترس برای همه

شهر از دیدگاه معلولان و افراد کم‌توان

ضدیت با فضای شایسته جامعه مدنی

چهارراه ولی‌عصر، قلب مراکز مدنی و فرهنگی شهر تهران

برج سیستانیکا؛ روایت یک تخلف شهری

نشست ریشه‌های فساد شهری

دراماتورژی و معماری

از مجموعه هم‌اندیشی‌های تاریخ و تئوری معماری و هنر

گل و مرغ در باغ ایرانی

از مجموعه هم‌اندیشی‌های تاریخ و تئوری معماری و هنر

فساد قانونی در مدیریت شهری

نشست ریشه‌های فساد شهری