مفهوم عملکرد در اندیشه لویی کان

از مجموعه هم‌اندیشی‌های تاریخ و تئوری معماری و هنر

چهارباغ و باغ چهاربخشی

از مجموعه هم‌اندیشی‌های تاریخ و تئوری معماری و هنر

درآمدی بر نقد جغرافیایی

از مجموعه هم‌اندیشی‌های تاریخ و تئوری معماری و هنر

رویکرد غربی به هنر اسلامی

از مجموعه هم‌اندیشی‌های تاریخ و تئوری معماری و هنر

شهروندی و شهربندی

درآمدی بر مفهوم حق بر شهر

ضدیت با فضای شایسته جامعه مدنی

چهارراه ولی‌عصر، قلب مراکز مدنی و فرهنگی شهر تهران

حق عابران پیاده در سطح شهر

اولویت حق عابران پیاده در شهر

تبیین نظری حق بر شهر

درباره حقوق رعایت نشده و متقابل شهر و شهروندان

مبانی نظری نقد فرمالیستی معماری

جلسه‌ی یازدهم: نسبت معماری و ادبیات (۱)

مبانی نظری نقد فرمالیستی معماری

جلسه‌ی دهم: نسبت معماری و زبان (۲)

مبانی نظری نقد فرمالیستی معماری

جلسه‌ی دوازدهم: نسبت معماری و ادبیات (۲)

مبانی نظری نقد فرمالیستی معماری

جلسه‌ی هفدهم: مفاهیم اصلی نقد معماری با رویکرد فرمالیسم ژرف (۳)، نقد اجمالی موزه‌ی هنرهای معاصر تهران

مبانی نظری نقد فرمالیستی معماری

جلسه‌ی بیست‌ودوم‏: معماریت و نشانه‌ها

مبانی نظری نقد فرمالیستی معماری

جلسه‌ی سیزدهم: نقد سیستمی در ادبیات (۱)

مبانی نظری نقد فرمالیستی معماری

جلسه پانزدهم؛ مفاهیم اصلی نقد معماری با رویکرد فرمالیسم ژرف (۱)

مبانی نظری نقد فرمالیستی معماری

جلسه‌ی شانزدهم: مفاهیم اصلی نقد معماری با رویکرد فرمالیسم ژرف (۲)

مبانی نظری نقد فرمالیستی معماری

جلسه‌ی بیست‌ویکم: کارکرد معماری، تاریخ معماری

مبانی نظری نقد فرمالیستی معماری

جلسه‌ی چهاردهم: نقد سیستمی در ادبیات (۲)