تجربه مدنی اسکان غیر رسمی

سلسله نشست‌های مؤسسه رحمان

مناظره‌ی همایون سی‌ریزی با شهروز نظری

بررسی میدان هنر تجسمی در حوادث سال ۱۴۰۱

جامعه‌شناسی فساد شهری

نشست ریشه‌های فساد شهری

در کشاکش هویت جنسی (بخش اول)

بررسی ابعاد حقوقی، پزشکی، روان‌پزشکی و جامعه‌شناختی تراجنسیتی‌ها

زنان و تجربه‌های مدیریتی

سلسله نشست‌های مؤسسه رحمان

تجربه مدنی اسکان غیر رسمی

سلسله نشست‌های مؤسسه رحمان

در کشاکش هویت جنسی (بخش دوم)

بررسی ابعاد حقوقی، پزشکی، روان‌پزشکی و جامعه‌شناختی تراجنسیتی‌ها