تجربه مدنی اسکان غیر رسمی

سلسله نشست‌های مؤسسه رحمان

جامعه‌شناسی فساد شهری

نشست ریشه‌های فساد شهری

مناظره‌ی همایون سی‌ریزی با شهروز نظری

بررسی میدان هنر تجسمی در حوادث سال ۱۴۰۱

زنان و تجربه‌های مدیریتی

سلسله نشست‌های مؤسسه رحمان

در کشاکش هویت جنسی (بخش اول)

بررسی ابعاد حقوقی، پزشکی، روان‌پزشکی و جامعه‌شناختی تراجنسیتی‌ها

تجربه مدنی اسکان غیر رسمی

سلسله نشست‌های مؤسسه رحمان

در کشاکش هویت جنسی (بخش دوم)

بررسی ابعاد حقوقی، پزشکی، روان‌پزشکی و جامعه‌شناختی تراجنسیتی‌ها