داریوش مادی

شهریاری ناشناخته در کتاب دانیال نبی

نوسنگی بدون سنگ

کاوش در پناهگاه صخره‌ای راشک ۳ (کلاردشت)

در باغ‌های تاریخی تهران

مصاحبه با استاد عبدالله انوار درباره تاریخ شهر تهران

تک‌گویی خشونت

بحثی باستان‌شناختی در باب ریشه‌های توتالیتاریسم در تاریخ ایران