گرامی‌داشت یکصد و سومین سالگرد نسل‏‌کشی ارمنیان

عواقب و پیامدهای نسل‌کشی بر جوامع بشری

گرامی‌داشت یکصد و سومین سالگرد نسل‏‌کشی ارمنیان

عواقب و پیامدهای نسل‌کشی بر جوامع بشری

حق بر محیط زیست سالم

نقش جامعه حقوقی در حل بحران‌های زیست‌محیطی

حق بر محیط زیست سالم

حق در محاق؛ واکاوی حق دادخواهی سازمان‏‌های مردم‌‏نهاد

میراث مکتوب امامیه

از سلسله نشست‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب

تجربه ژاپن در آموزش کودکان

همایش ملی کودک و طبیعت

جهانی‌شدن اروپاییان در آیینه آثار ورمیر

از مجموعه هم‌اندیشی‌های تاریخ و تئوری معماری و هنر

فلسفه حقوق شهروندی

کنگره بین‌المللی حقوق شهروندی

تکامل انسان

همایش ملی کودک و طبیعت

فساد قانونی در مدیریت شهری

نشست ریشه‌های فساد شهری