رئیس دانشکده هنرهای تزئینی

بزرگداشت هوشنگ کاظمی

موسیقی مردم فارس‌زبان ـ خراسان

جلسه اول: پیشینه فرهنگی و اجتماعی

موسیقی مردم کرد

جلسه سوم: موسیقی منطقه کردستان

فرزند دوران گذار

بزرگداشت هوشنگ کاظمی

نای سور و سوگ

فرضیه‌ای بر نای‌نواز بودن فارابی

پدر گرافیک ایران

بزرگداشت هوشنگ کاظمی

موسیقی مردم کرد

ادامه جلسه دوم: شیوه‌های تنبورنوازی

موسیقی مردم کرد

جلسه پنجم: ریتم در موسیقی کردی