شاخص‌های هنر ایرانی در صنایع مستظرفه

مقدمه‌ای بر مبحث هنرهای ایرانی

موسیقی مردم فارس‌زبان ـ خراسان

جلسه سوم: ریتم در موسیقی شرق خراسان

موسیقی مردم فارس‌زبان ـ خراسان

جلسه دوم: ویژگی‌های موسیقایی و بستر آوایی

موسیقی مردم فارس‌زبان ـ خراسان

جلسه اول: پیشینه فرهنگی و اجتماعی

موسیقی مردم کرد

جلسه پنجم: ریتم در موسیقی کردی

موسیقی مردم کرد

جلسه چهارم: موسیقی سایر مناطق کردنشین

موسیقی مردم کرد

جلسه سوم: موسیقی منطقه کردستان

موسیقی مردم کرد

ادامه جلسه دوم: شیوه‌های تنبورنوازی

رئیس دانشکده هنرهای تزئینی

بزرگداشت هوشنگ کاظمی

موسیقی مردم فارس‌زبان ـ خراسان

جلسه اول: پیشینه فرهنگی و اجتماعی

فرزند دوران گذار

بزرگداشت هوشنگ کاظمی

موسیقی مردم کرد

جلسه سوم: موسیقی منطقه کردستان

پدر گرافیک ایران

بزرگداشت هوشنگ کاظمی

نای سور و سوگ

فرضیه‌ای بر نای‌نواز بودن فارابی

موسیقی مردم کرد

ادامه جلسه دوم: شیوه‌های تنبورنوازی

موسیقی مردم کرد

جلسه پنجم: ریتم در موسیقی کردی