موسیقی مردم فارس‌زبان ـ خراسان

جلسه اول: پیشینه فرهنگی و اجتماعی

موسیقی مردم کرد

جلسه پنجم: ریتم در موسیقی کردی

موسیقی مردم کرد

جلسه چهارم: موسیقی سایر مناطق کردنشین

موسیقی مردم کرد

جلسه سوم: موسیقی منطقه کردستان

موسیقی مردم کرد

ادامه جلسه دوم: شیوه‌های تنبورنوازی

موسیقی مردم کرد

جلسه دوم: موسیقی منطقه کرمانشاه

موسیقی مردم کرد

جلسه اول: مفاهیم کلی موسیقی سنتی ایران

موسیقی مردم کرد

جلسه سوم: موسیقی منطقه کردستان

پدر گرافیک ایران

بزرگداشت هوشنگ کاظمی

موسیقی مردم کرد

جلسه پنجم: ریتم در موسیقی کردی

فرزند دوران گذار

بزرگداشت هوشنگ کاظمی

موسیقی مردم کرد

ادامه جلسه دوم: شیوه‌های تنبورنوازی

موسیقی مردم کرد

جلسه چهارم: موسیقی سایر مناطق کردنشین