موسیقی مردم فارس‌زبان ـ خراسان

جلسه دوم: ویژگی‌های موسیقایی و بستر آوایی

موسیقی مردم فارس‌زبان ـ خراسان

جلسه اول: پیشینه فرهنگی و اجتماعی

موسیقی مردم کرد

جلسه پنجم: ریتم در موسیقی کردی

موسیقی مردم کرد

جلسه چهارم: موسیقی سایر مناطق کردنشین

موسیقی مردم کرد

جلسه سوم: موسیقی منطقه کردستان

موسیقی مردم کرد

ادامه جلسه دوم: شیوه‌های تنبورنوازی

موسیقی مردم کرد

جلسه دوم: موسیقی منطقه کرمانشاه

موسیقی مردم کرد

جلسه اول: مفاهیم کلی موسیقی سنتی ایران

شاخص‌های هنر ایرانی در صنایع مستظرفه

 مفاهیم خلاقیت در هنر سنتی

موسیقی مردم کرد

جلسه چهارم: موسیقی سایر مناطق کردنشین

شاخص‌های هنر ایرانی در صنایع مستظرفه

مقدمه‌ای بر مبحث هنرهای ایرانی

شاخص‌های هنر ایرانی در صنایع مستظرفه

تقسیمات و تناسبات هنرهای صناعی

هویت، مدرنیسم، معاصریت؛ تجربه‌ورزی لابه‌لای مفاهیم گنگ

گفت‌وگو با محمد حسن حامدی، داریوش حسینی و سعید روانبخش

گفت‌وگوی مهران مهاجر و زانیار بلوری

پیرامون مستند «جان سارکوفسکی، یک عمر عکاسی»