نگاهی انتقادی به داستان‌نویسی بیژن نجدی

از پیشگامان داستان‌نویسی پست‌مدرن ایران

نقد رمان خانم دَلُوِی

از مجموعه نشست‌های بازخوانی ادبیات ملل