دانش‌‌پژوهی بر پایه‌ تاریخ‌ بغداد خطیب‌ بغدادی

از سلسله نشست‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب

تاریخچه‌ و وضعیت‌ تحقیق‌ و تصحیح‌ متون‌ در شبه‌ قاره‌

از سلسله نشست‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب

نقش زبان‌شناسی در تصحیح متون

از سلسله نشست‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب

پرورش کودک دو زبانه

شیوهٰ‌های درست و نادرست پرورش کودک دو زبانه

میراث مکتوب و همگانی‌سازی

از سلسله نشست‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب

تاریخچه‌ و وضعیت‌ تحقیق‌ و تصحیح‌ متون‌ در شبه‌ قاره‌

از سلسله نشست‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب

آموزش زبان لاتین

جلسه هفتم، بخش اول

آموزش زبان لاتین

جلسه دهم، بخش دوم

بزرگداشت استاد حسن لاهوتی

از سلسله نشست‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب

دانش‌‌پژوهی بر پایه‌ تاریخ‌ بغداد خطیب‌ بغدادی

از سلسله نشست‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب

آموزش زبان لاتین

جلسه هفتم، بخش دوم