موسسه رحمان

مؤسسه رحمان مؤسسه‌ای است غیردولتی و غیرانتفاعی که برای انجام فعالیت‌های خیرخواهانه‌ اجتماعی با رویکردی علمی و فرهنگی کار خود را از سال ۱۳۸۶در تهران آغاز کرده است.

image

اعتماد و مشروطیت

بخشی از رویداد اعتماد اجتماعی در ایران

image

کودک، نوجوان، زندگی نوین

نشست دوم: کالایی‌سازی، مصرفی‌شدن و زندگی کودکان

image

کودک، نوجوان، زندگی نوین

نشست اول: خانواده

image

زنان و تجربه‌های مدیریتی

سلسله نشست‌های مؤسسه رحمان

image

تجربه مدنی اسکان غیر رسمی

سلسله نشست‌های مؤسسه رحمان

image

تجربه مدنی اسکان غیر رسمی

سلسله نشست‌های مؤسسه رحمان

image

امر خیر: شرایط امکان

سلسله نشست‌های موسسه رحمان

image

سلامت اجتماعی و زبان عاری از خشونت

سلسله نشست‌های موسسه رحمان