مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران

مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران در سال ۱۳۳۷ تأسیس شده و زیرمجموعه دانشگاه تهران است. رئيس این مؤسسه يكی از اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران است كه از طرف رئيس دانشگاه تهران منصوب می‌شود. در حال حاضر رئيس مؤسسه، دكتر حسین ایمانی جاجرمی است كه از سال ۱۳۹۳ اين مسئوليت را بر عهده دارد.

image

برج سیستانیکا؛ روایت یک تخلف شهری

نشست ریشه‌های فساد شهری

image

اقتصاد سیاسی فساد شهری

نشست ریشه‌های فساد شهری

image

فساد قانونی در مدیریت شهری

نشست ریشه‌های فساد شهری

image

جامعه‌شناسی فساد شهری

نشست ریشه‌های فساد شهری