نشست چهل و سوم از سلسله نشست‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب

چهل و سومین نشست از سلسله نشست‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب به بررسی آثار و انديشه‌های ابوعلی مسكويه و بزرگداشت استاد ابوالقاسم امامی اختصاص دارد. این نشست در تاریخ ۲۹ خرداد سال ۱۳۸۵ برگزار گردید.

image

بررسی آثار و اندیشه‌های ابوعلی مسکویه

از سلسله نشست‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب

image

بررسی آثار و اندیشه‌های ابوعلی مسکویه

از سلسله نشست‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب

image

بررسی آثار و اندیشه‌های ابوعلی مسکویه

از سلسله نشست‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب

image

بررسی آثار و اندیشه‌های ابوعلی مسکویه

از سلسله نشست‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب