مسجد در آیینه تاریخ ایران

در این نشست که در تاریخ ۶ مرداد سال ۱۳۹۷ برگزار شد، فریبا سعیدی انارکی، حسین عباس‌زاده، معصومه داوودیان و مهدی عابدینی عراقی سخنرانی می‌کنند. موضوع این برنامه،‌ مساجد جامع اصفهان، ساری،پامنار زواره، فریمان و تاریخانه دامغان است. خانه اندیشمندان علوم انسانی این نشست را برگزار کرده است.

image

بررسی تاریخی و کاوش‌‌های باستان‌شناسی مسجد جامع ساری

بخش چهارم نشست مسجد در آیینه تاریخ ایران

image

بررسی تاریخی و کاوش‌های باستان‌شناختی مسجد جامع فریمان

بخش سوم نشست مسجد در آیینه تاریخ ایران

image

بررسی تاریخی و کاوش‌های باستان‌شناختی مسجد پامنار زواره

بخش پنجم نشست مسجد در آیینه تاریخ ایران

image

بررسی تاریخی و کاوش‌های باستان‌شناختی مسجد جامع اصفهان

بخش اول نشست مسجد در آیینه تاریخ ایران