مجموعه نشست‌های ادبیات ملل

مجموعه نشست‌های ادبیات ملل چند سالی است که به طور منظم در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می‌شود و به بازخوانی و نقد کتاب‌های شاخص ادبیات ملل می‌پردازد.