بحران آب و امنیت ملی

این رویداد در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۹۶ در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. علیرضا ذاکر اصفهانی، صدیقه نصری و مهتا بذرافکن در این نشست، سخنرانی کردند.

image

بحران آب و امنیت ملی

بخش سوم نشست

image

بحران آب و امنیت ملی

بخش دوم نشست

image

بحران آب و امنیت ملی

بخش اول نشست