بزرگداشت استاد حسن لاهوتی

از سلسله نشست‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب

بزرگداشت استاد محمد روشن

از سلسله نشست‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب

نقد و بررسی مجموعه جامع‌ التواریخ

از سلسله نشست‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب