رضا شیرازیان

رضا شیرازیان متولد سال ۱۳۵۴ است. او کارشناس عمران و کارشناس ارشد مرمت و احیای بناها و محوطه‌های تاریخی است. کتاب‌های «تهران‌نگاری؛ بانک نقشه‌ها و عناوین مکانی تهران قدیم» و «اطلس تهران قدیم» حاصل پژوهش‌های شیرازیان است.