بازشناسی فرهنگ اورارتو و اورارتوییان در حسنلو

این نشست با سخنرانی حمید خطیب‌شهیدی، مهرداد ملکزاده و مریم دارا در تاریخ ۱ شهریور سال ۱۳۹۶ در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.

image

کتیبه‌های اورارتویی در ایران

بخش سوم نشست بازشناسی فرهنگ اورارتو

image

حسنلو و جغرافیای تاریخی پادشاهی مانا

بخش دوم نشست بازشناسی فرهنگ اورارتو