بازشناسی فرهنگ اورارتو و اورارتوییان در حسنلو

این نشست با سخنرانی حمید خطیب‌شهیدی، مهرداد ملکزاده و مریم دارا در تاریخ ۱ شهریور سال ۱۳۹۶ در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.