کارگاه موسیقی مردم کرد

این کارگاه با تدریس احمد صدری، از شهریور تا مهر ۱۳۹۶ در پنج جلسه برگزار شد. سایت چهارراه برگزارکننده این کارگاه است.

image

موسیقی مردم کرد

جلسه پنجم: ریتم در موسیقی کردی

image

موسیقی مردم کرد

جلسه چهارم: موسیقی سایر مناطق کردنشین

image

موسیقی مردم کرد

جلسه سوم: موسیقی منطقه کردستان

image

موسیقی مردم کرد

ادامه جلسه دوم: شیوه‌های تنبورنوازی

image

موسیقی مردم کرد

جلسه دوم: موسیقی منطقه کرمانشاه

image

موسیقی مردم کرد

جلسه اول: مفاهیم کلی موسیقی سنتی ایران