شاخص‌های هنر ایرانی در صنایع مستظرفه

این نشست‌ها با تدریس احمد صدری، از دی‌ماه ۱۳۹۸ برگزار شده‌اند. سایت چهارراه برگزارکننده این کارگاه است.

image

شاخص‌های هنر ایرانی در صنایع مستظرفه

 مفاهیم خلاقیت در هنر سنتی

image

شاخص‌های هنر ایرانی در صنایع مستظرفه

خلاقیت در تولید آثار هنری

image

شاخص‌های هنر ایرانی در صنایع مستظرفه

تقسیمات و تناسبات هنرهای صناعی

image

شاخص‌های هنر ایرانی در صنایع مستظرفه

مقدمه‌ای بر مبحث هنرهای ایرانی