دولت مدرن، جامعه سنتی، چالش و پایش

این نشست در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. دکتر منصوره اتحادیه و دکتر سیمین فصیحی در این برنامه سخنرانی کردند.