انجمن علمی باستان‌شناسی ایران

انجمن باستان‌شناسی به‌ منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی رشته باستان‌شناسی و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌ باستان‌شناسی، تشکیل گردیده است. این انجمن، به عنوان مؤسسه‌ای غیر انتفاعی ثبت شده است.