سازمان سمت

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها با نام اختصاری سمت از سال ۱۳۶۴ به عنوان یكی از سازمان‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری قعالیت خود را آغاز کرد. ریاست این سازمان را از ابتدا تا کنون دکتر احمد احمدی بر عهده داشته است.