مرکز مستندنگاری و مطالعات معماری ایران، دانشگاه شهید بهشتی

مرکز مستندنگاری و مطالعات معماری ایران، در سال ۱۳۹۶، از به‌هم پیوستن دو دپارتمان پرسابقۀ دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی پدید آمد. هریک از این دپارتمان‌ها بیش از ۵۰ سال سابقۀ فعالیت در این دانشکده را داشتند: بخش تاریخ معماری از گروه «تاریخ معماری و مرمت ابنیه و بافت‌ها»، و «مرکز اسناد و تحقیقات» دانشکده. دورۀ کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران که ادارۀ آن به عهدۀ این مرکز است، در سال ۱۳۸۴، به منزلۀ اولین دورۀ آموزشی دانشگاهی در حوزۀ تاریخ معماری در ایران، تأسیس شد.

image

هنرها در دوره قاجاریه

بخش اول: موسیقی دوره قاجار