موسسه هور

مؤسسه ترجمه و تحقیق هور در سال ۱۳۶۱ به وسیلۀ تعدادی از روشنفکران ارمنی به منظور شناساندن هر چه بیشتر فرهنگ و ادب، تاریخ و تمدن ملت ارمنی تأسیس شده و با فعالیت‌هایی از قبیل برگزاری جلسات سخنرانی ماهانه در خصوص موضوعات مرتبط با ارمنستان، قفقاز، ترکیه و نسل‌کشی ارمنیان، برگزاری سمینارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی در خصوص موضوعات مرتبط با ارمنیان، برپایی نمایشگاه‌های هنری و فرهنگی، ترجمه و چاپ کتاب‌های مختلف در خصوص تاریخ، فرهنگ و نسل‌کشی ارمنیان و چاپ و انتشار فصلنامه پیمان شناخته شده است.

image

صد و سومین سالگرد نسل‏‌کشی ارمنیان

عواقب و پیامدهای نسل‌کشی بر جوامع بشری

image

صد و سومین سالگرد نسل‏‌کشی ارمنیان

عواقب و پیامدهای نسل‌کشی بر جوامع بشری