پژوهشکده هنر

پژوهشکده هنر وابسته به فرهنگستان هنر در سال ۱۳۸۳ بر اساس مجوز شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری تأسيس شد. هدف از تأسیس این پژوهشکده، توسعه و گسترش پژوهش در زمينه هنر و بسترسازی مناسب برای ارتقای فعاليت‌های پژوهشی مرتبط است.‬

image

بِس و هخامنشیان

خدای مصری در ایران‌زمین