زیبا جلالی نائینی

پژوهشگر مسائل زنان و مدير نشر شيرازه

image

چشم‌انداز کنشگری حقوقی در ایران؛ بخش پنجم

همراه با رونمایی کتاب اسطوره حق‌ها و استراتژی اصلاح