زهرا اسکندری

مشاور مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران

image

تجربه مدنی اسکان غیر رسمی

سلسله نشست‌های مؤسسه رحمان