وحید احمدی

وحید احمدی استاد تمام دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس است. او هم‌اکنون مشاور وزیر علوم و رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور است. ایشان تا آذر ماه سال ۹۶ معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران و تا دی‌ماه همان سال دبیرکل شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری (عتف) در دولت حسن روحانی بوده است.