سیمین فصیحی

عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه الزهرا

image

دولت مدرن، جامعه سنتی، چالش‌ها و پایش‌ها

سنت و مدرنیته در دوره رضا شاه