شیرین احمدنیا

عضو هيأت علمی دانشگاه علامه طباطبايی و عضو هيأت مديره انجمن جامعه شناسی ايران

image

در کشاکش هویت جنسی (بخش دوم)

بررسی ابعاد حقوقی، پزشکی، روان‌پزشکی و جامعه‌شناختی تراجنسیتی‌ها

image

در کشاکش هویت جنسی (بخش اول)

بررسی ابعاد حقوقی، پزشکی، روان‌پزشکی و جامعه‌شناختی تراجنسیتی‌ها