صدیقه نصری فخر داود

صدیقه نصری پژوهشگر پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانش‌آموخته رشته علوم سیاسی گرایش سیاستگذاری عمومی از دانشگاه تهران در مقطع دکتراست. حوزه مطالعاتی وی بر مسائل خاور میانه متمرکز است.

image

بحران آب و امنیت ملی

بخش دوم نشست