نیکزاد زنگنه

فعال جنبش زنان و عضو گروه زنان «بیدارزنی» و «خشونت بس»، پژوهشگر و تسهیلگر حوزه زنان، کارشناس برنامه ریزی اجتماعی و دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات زنان.