ندا شمس

پژوهشگر اجتماعی طرح‌های توانمندسازی در سکونتگاه‌های غیر رسمی زاهدان

image

تجربه مدنی اسکان غیر رسمی

سلسله نشست‌های مؤسسه رحمان