مصطفی علیزاده

مصطفی علیزاده، مدرس زبان و ادبیات فارسی و سردبیر «کافه داستان»، نشریه اینترنتی ادبیات داستانی است. مجموعه داستان «کرگدن آهنی» از آثار اوست که انتشارات مروارید چاپ کرده است.