محمد خوانساری

محمد خوانساری زاده اصفهان به سال ۱۳۰۰، استاد دانشگاه تهران در رشته فلسفه و منطق، عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی و یکی از بزرگ‌ترین منطق‌دانان دوران معاصر بود. او در اسفند ۱۳۸۸ درگذشت.

image

بررسی آثار و اندیشه‌های ابوعلی مسکویه

از سلسله نشست‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب