مهرداد قیومی بیدهندی

مهرداد قیومی بیدهندی، دانش‌آموختۀ رشته معماری در مقطع دکتری است. وی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی، عضو وابستۀ فرهنگستان هنر و عضو مدعو فرهنگستان علوم است و عضو کارگروه واژه‌گزینی معماری و شهرسازی فرهنگستان زبان و ادب فارسی.

image

مبانی نظری نقد فرمالیستی معماری

جلسه‌ی بیست‌وچهارم: امکانات و محدودیت‌های رویکرد فرمالیسم ژرف

image

مبانی نظری نقد فرمالیستی معماری

جلسه‌ی بیست‌وسوم‏: پرسش‌هایی با رویکرد فرمالیسم ژرف

image

مبانی نظری نقد فرمالیستی معماری

جلسه‌ی بیست‌ودوم‏: معماریت و نشانه‌ها

image

مبانی نظری نقد فرمالیستی معماری

جلسه‌ی بیست‌ویکم: کارکرد معماری، تاریخ معماری

image

مبانی نظری نقد فرمالیستی معماری

جلسه‌ی بیستم: نقد در مراتب میان‌معماری و برون‌معماری

image

مبانی نظری نقد فرمالیستی معماری

جلسه‌ی نوزدهم: نقد در مرتبه‌ی درون‌معماری

image

مبانی نظری نقد فرمالیستی معماری

جلسه‌ی هجدهم: مفاهیم اصلی نقد معماری با رویکرد فرمالیسم ژرف (۴)

image

مبانی نظری نقد فرمالیستی معماری

جلسه‌ی هفدهم: مفاهیم اصلی نقد معماری با رویکرد فرمالیسم ژرف (۳)، نقد اجمالی موزه‌ی هنرهای معاصر تهران

image

مبانی نظری نقد فرمالیستی معماری

جلسه‌ی شانزدهم: مفاهیم اصلی نقد معماری با رویکرد فرمالیسم ژرف (۲)

image

مبانی نظری نقد فرمالیستی معماری

جلسه پانزدهم؛ مفاهیم اصلی نقد معماری با رویکرد فرمالیسم ژرف (۱)