مهرداد قیومی بیدهندی

مهرداد قیومی بیدهندی، دانش‌آموختۀ رشته معماری در مقطع دکتری است. وی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی، عضو وابستۀ فرهنگستان هنر و عضو مدعو فرهنگستان علوم است و عضو کارگروه واژه‌گزینی معماری و شهرسازی فرهنگستان زبان و ادب فارسی.

image

مبانی نظری نقد فرمالیستی معماری

جلسه‌ی شانزدهم: مفاهیم اصلی نقد معماری با رویکرد فرمالیسم ژرف (۲)

image

مبانی نظری نقد فرمالیستی معماری

جلسه پانزدهم؛ مفاهیم اصلی نقد معماری با رویکرد فرمالیسم ژرف (۱)

image

مبانی نظری نقد فرمالیستی معماری

جلسه‌ی چهاردهم: نقد سیستمی در ادبیات (۲)

image

مبانی نظری نقد فرمالیستی معماری

جلسه‌ی سیزدهم: نقد سیستمی در ادبیات (۱)

image

مبانی نظری نقد فرمالیستی معماری

جلسه‌ی دوازدهم: نسبت معماری و ادبیات (۲)

image

مبانی نظری نقد فرمالیستی معماری

جلسه‌ی یازدهم: نسبت معماری و ادبیات (۱)

image

مبانی نظری نقد فرمالیستی معماری

جلسه‌ی دهم: نسبت معماری و زبان (۲)

image

مبانی نظری نقد فرمالیستی معماری

جلسه‌ی نهم: نسبت معماری و زبان (۱)

image

مبانی نظری نقد فرمالیستی معماری

جلسه‌ی هشتم: چند مفهوم اصلی در نشانه‌شناسی (۲)

image

مبانی نظری نقد فرمالیستی معماری

جلسه هفتم: چند مفهوم اصلی در نشانه‌شناسی (۱)