خداداد رضاخانی

دکترای تاریخ پساباستان و قرون میانه از دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس ۲۰۱۰ و فوق لیسانس تاریخ جهان از دانشگاه اقتصاد لندن ۲۰۰۲. محقق تاریخ دوره پساباستان و نویسنده کتاب ReOrienting the Sasanians: East Iran in Late Antiquity.

وی در حال حاضر محقق و مدرس تاریخ در دانشگاه پرینستون است.

image

از تبت تا تخارستان؛ ساسانیان و ایران شرقی

سه دیدگاه درباره ایران باستان

image

شاهان پارس؛ کشورداری هخامنشی در دوره اشکانی

سه دیدگاه درباره ایران باستان