جسیم مصطفوی

مدیر مؤسسه توانمندسازی کاردوک و معاون مؤسسه بین‌المللی توسعه خدمات مالی خرد تاک

image

تجربه مدنی اسکان غیر رسمی

سلسله نشست‌های مؤسسه رحمان