حسام سلامت

مترجم و دانش آموختۀ مقطع دکتری جامعه شناسی از دانشگاه تهران

image

تجربه نوجوانانه ساختن جهان

سمینار نوجوانی؛ نگاهی نو