حسن پارسا

از اهالی محله هاشمی منطقه ۹ شهرداری تهران و منتقدین پروژه برج سیستانیکا

image

برج سیستانیکا؛ روایت یک تخلف شهری

نشست ریشه‌های فساد شهری