غلامرضا مولوی

استاد انگل‌شناسی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

image

بیماری‌های دوران باستان

عوامل بیماریزای انگلی و تشخیص آنها