فاطمه جمال‌پور

فاطمه جمال‌پور کارشناس ارشد روزنامه‌نگاری و در حال حاضر خبرنگار روزنامه‌ی شرق در حوزه جامعه است.