فردین یزدانی

فردین یزدانی کارشناس ارشد اقتصاد است. او پژوهشگر اقتصاد شهری و مسکن، مدیر علمی طرح جامع مسکن کشور و مدیر بازنگری طرح جامع مسکن است.

image

اقتصاد سیاسی فساد شهری

نشست ریشه‌های فساد شهری