آذر تشکر

جامعه‌شناس شهری و کارشناس مطالعات اجتماعی طرح ساماندهی محور دماوند- آزادی

image

نقد و بررسی مستند زینت، یک روز به خصوص

سلسله نشست‌های موسسه رحمان

image

ضدیت با فضای شایسته جامعه مدنی

چهارراه ولی‌عصر، قلب مراکز مدنی و فرهنگی شهر تهران