اشرف گرامی‌زادگان

اشرف گرامی‌زادگان از سال ۱۳۹۲ معاون حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری است.