علی‌رضا جعفری

علی‌رضا جعفری کارشناسی عمران و کارشناسی ارشد مدیریت شهری دارد. در سال ۱۳۸۶ شهردار منطقه ۱۳ و پس از آن شهردار منطقه ۹ شهرداری تهران بوده است. مدتی نیز مدیریت سازمان نوسازی شهرداری تهران را به عهده داشته است.

image

برج سیستانیکا؛ روایت یک تخلف شهری

نشست ریشه‌های فساد شهری