احمد سمیعی گیلانی

احمد سمیعی گیلانی کارشناس ارشد زبان‌شناسی همگانی‌ است و بر زبان و ادب فارسی و زبان‌های فرانسه و انگلیسی احاطه دارد.

سمیعی گیلانی نویسنده، مترجم و عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. وی اکنون سردبير نامۀ فرهنگستان‌، فصلنامۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی، و مدير گروه ادبيات معاصر فرهنگستان زبان و ادب فارسی‌ و عضو شورای عالی ويرايش صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران است. او را پدر ویرایش ایران لقب داده‌اند.

image

بزرگداشت استاد محمد روشن

از سلسله نشست‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب