در کشاکش هویت جنسی

این نشست از طرف کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ برگزار شد. شیرین احمدنیا و سید مهدی صابری از جمله سخنرانان این نشست بودند.

image

در کشاکش هویت جنسی (بخش دوم)

بررسی ابعاد حقوقی، پزشکی، روان‌پزشکی و جامعه‌شناختی تراجنسیتی‌ها

image

در کشاکش هویت جنسی (بخش اول)

بررسی ابعاد حقوقی، پزشکی، روان‌پزشکی و جامعه‌شناختی تراجنسیتی‌ها