مجموعه نشست‌های سبک زندگی کودکان، تغییرات و پیامدها

این نشست‌ها در شش جلسه و در مؤسسه رحمان برگزار گردید.

image

کودک، نوجوان، زندگی نوین

نشست دوم: کالایی‌سازی، مصرفی‌شدن و زندگی کودکان

image

کودک، نوجوان، زندگی نوین

نشست اول: خانواده